Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Schemat organizacyjny administracji uczelni


UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
PION REKTORA
Biuro Prawne
Biuro Rektora
Biuro Promocji
Akademickie Radio INDEX
BIG-BAND Uniwersytetu Zielonogórskiego
Sekretariat Rektora
Chór Uniwersytetu Zielonogórskiego
Inspektor Ochrony Danych
Rzecznik Prasowy
Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
Stanowisko ds. Obronnych
Stanowisko ds. Obrony Cywilnej
Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
Administrator Systemu
PION PROREKTORA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
Dział Kształcenia
Sekcja ds. Jakości Kształcenia
Sekcja ds. Monitorowania Obciążeń Dydaktycznych
Sekcja ds. Organizacji Kształcenia
Projekt "Podnoszenie kwalifikacji językowych osób pracujących w województwie lubuskim"
Sekretariat Prorektora ds. Jakości Kształcenia
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
PION PROREKTORA DS. NAUKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
Biblioteka Uniwersytecka
Artoteka
Biblioteka Sztuki
Dyrektor Biblioteki
Dział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów
Sekcja Kontroli i Selekcji Zbiorów
Sekcja Wymiany Międzybibliotecznej
Dział Informacji Naukowej
Regionalny Ośrodek Informacji Normalizacyjnej i Patentowej
Dział Obsługi Informatycznej
Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa
Dział Opracowania Formalnego Zbiorów
Dział Opracowania Rzeczowego i Klasyfikacji Wewnętrznej Zbiorów
Dział Wolnego Dostępu
Dział Wydawnictw Ciągłych i Zasobów Elektronicznych
Czytelnia Czasopism Bieżących
Dział Zbiorów Magazynowych
Magazyny Zbiorów
Wypożyczalnia
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
Dział Zbiorów Specjalnych
Czytelnia Multimediów i Zbiorów Muzycznych
Pracownia Konserwacji Zbiorów Dawnych
Sekcja Ikonografii
Sekcja Kartografii
Sekcja Starodruków i Zbiorów XIX wiecznych
Sekretariat
Zastępca Dyrektora Biblioteki
Biuro ds. Współpracy z Centrum Nauki Keplera
Centrum Kultury i Języka Niemieckiego
Dyrektor Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
Biuro Dotacji Ministerialnych i Regionalnych
Biuro Programów i Projektów Konkursowych
Biuro Współpracy z Zagranicą
Uczelniany Koordynator Programu Erasmus Plus
Sekretariat Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
PION PROREKTORA DS. ROZWOJU I WSPÓŁPRACY Z GOSPODARKĄ
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Biuro Realizacji Projektów
Biuro Realizacji Projektów Unijnych - URBAN CREATIVE POLES (UCP)
Biuro Realizacji Projektów Unijnych - Współpraca UZ i BTU w zakresie "zielonej energii"
Realizacja Projektów Unijnych - "Współpraca partnerów naukowych w zakresie kształcenia i wymiany wiedzy w dziedzinie technologii magazynowania energii i efektywności energetycznej w regionie SNB"
Sekcja Programów Unijnych
Sekcja Projektów Rozwojowych
Centrum Komputerowe
Dyrektor Centrum Komputerowego UZ
Pracownia administratorów Centrum Komputerowego UZ
Pracownia oprogramowania i komputeryzacji Centrum Komputerowego UZ
Sekretariat Centrum Komputerowego
Studium Szkoleniowe Regionalnej i Lokalnej Akademii CISCO
Zastępca Dyrektora Centrum Komputerowego ds. Technicznych
Zespół Eksploatacji i zarządzania ZMSK ZielMAN
Zespół Realizacji Projektów Unijnych - NewMAN
Zespół Realizacji Projektów Unijnych - PLATON
Zespół Realizacji Projektów Unijnych MAN-HA - Centrum Komputerowe UZ do realizacji projektu unijnego pn. "Realizacja w MAN-ach usług krytycznych o wysokim poziomie niezawodności (MAN-HA)"
Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii
Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii
Sekcja Kontaktów z Klientem
Sekcja Współpracy z Przemysłem
Realizacja Projektów Unijnych - B2E
Sekcja Praw Własności Intelektualnej
Rzecznik patentowy
Sekcja Współpracy z Zagranicą
Sekretariat Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii
Oficyna Wydawnicza
Dział Dystrybucji i Marketingu
Wydawnictwo
Zakład Poligrafii
Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o.
Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii (CBZiE)
Centrum Innowacji - "Technologie dla zdrowia człowieka" (TdZC)
Centrum Logistyczne Parku Naukowo-Technologicznego i Platformy na rzecz Nauki i Gospodarki
Centrum Technologii Informatycznych (CTI)
Realizacja Projektu Leonardo da Vinci "The EQF as a framework linking the different qualifications systems of production managers together"
Pełnomocnik Rektora ds. Uczelnianej i Miejskiej sieci Komputerowej ZielMAN
Sekretariat Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką
PION PROREKTORA DS. STUDENCKICH
Akademickie Media Uniwersytetu Zielonogórskiego
Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego
Sekcja ds. Dokumentacji Procesu Kształcenia
Sekcja Materiałów Archiwalnych, Dokumentacji Niearchiwalnej i Specjalistycznej
Biuro Karier
Biuro Rekrutacji
Dział Spraw Studenckich
Pełnomocnik Rektora ds. Niepełnosprawnych Studentów
Sekretariat Prorektora ds. Studenckich
PION KANCLERZA
Biuro Zamówień Publicznych
Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni
Sekcja Administracyjno-Ekonomiczna
Sekcja Kontroli Dostępu, Ochrony Mienia i Obsługi Audiowizualnej (portierzy)
Zespół ds. Kontroli Dostępu i Ochrony Mienia
Zespół ds. Obsługi Audiowizualnej
Sekcja Obsługi Uczelni
Zespół Obsługi Gospodarczej (pracownicy gospodarczy, szatniarze)
Zespół Obsługi Technicznej (konserwatorzy)
Sekcja Przygotowania Zamówień i Rozliczeń
Sekcja Zarządzania Nieruchomościami
Stanowisko ds. Likwidacji Wyposażenia i Środków Trwałych nie będących aparaturą naukową
Zespół ds. Dokumentacji Formalno-Prawnej Nieruchomości
Zespół ds. Infrastruktury Technicznej
Zespół ds. Najmów i Usług Hotelarskich
Dział Analiz i Planowania
Dział ds. Inwentaryzacji
Dział Obsługi Informatycznej
Dział Osobowy
Sekcja Nauczycieli
Sekcja Nienauczycieli
Dział Socjalny
Dział Zaopatrzenia
Sekcja Transportu
Sekcja Zamówień
Główny Specjalista ds. Zamównień Publicznych
Kancelaria Ogólna
KWESTOR
Dział Finansowy
Dział Księgowości
Dział Płac
Samodzielne Stanowisko ds. Windykacji
Sekcja Księgowości Materiałowej
Sekretariat Kwestora
Zastępca Kwestora
Sekcja ds. BHP
Sekretariat Kanclerza
Z-ca KANCLERZA ds. Domów Studenckich i Inwestycji
Administracja Domów Studenckich
Dom Studenta "Ziemowit"
Dział Inwestycji
Sekcja Inspektorów Nadzoru
Sekcja Przygotowania i Rozliczeń
Sekretariat Zastępcy Kanclerza
Zespół Domów Studenta - DS "Rzepicha", DS "Piast", DS "SBM"
Zespół Domów Studenta - DS "Vicewersal", DS "Wcześniak"