Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Schemat organizacyjny administracji uczelni


UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
PION REKTORA
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Biuro Prawne
Biuro Rektora
Biuro Promocji
Akademickie Radio INDEX
BIG-BAND Uniwersytetu Zielonogórskiego
Rzecznik Prasowy
Sekretariat Rektora
Dyrektor ds. ekonomiczno-kadrowych
Dział Analiz i Planowania
Dział Osobowy
Sekcja Nauczycieli
Sekcja Nienauczycieli
Dział Socjalny
Sekcja ds. BHP
Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
Stanowisko ds. Obronnych
Stanowisko ds. Obrony Cywilnej
Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
Administrator Systemu
PION PROREKTORA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
Dział Kształcenia
Sekcja ds. Jakości Kształcenia
Sekcja ds. Monitorowania Obciążeń Dydaktycznych
Sekcja ds. Organizacji Kształcenia
Projekt „Podnoszenie kwalifikacji językowych osób pracujących w województwie lubuskim”
Sekretariat Prorektora ds. Jakości Kształcenia
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
PION PROREKTORA DS. NAUKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
Biblioteka Uniwersytecka
Artoteka
Biblioteka Sztuki
Dyrektor Biblioteki
Dział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów
Sekcja Kontroli i Selekcji Zbiorów
Sekcja Wymiany Międzybibliotecznej
Dział Informacji Naukowej
Regionalny Ośrodek Informacji Normalizacyjnej i Patentowej
Dział Obsługi Informatycznej
Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa
Dział Opracowania Formalnego Zbiorów
Dział Opracowania Rzeczowego i Klasyfikacji Wewnętrznej Zbiorów
Dział Wolnego Dostępu
Dział Wydawnictw Ciągłych i Zasobów Elektronicznych
Czytelnia Czasopism Bieżących
Dział Zbiorów Magazynowych
Wypożyczalnia
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
Dział Zbiorów Specjalnych
Czytelnia Multimediów i Zbiorów Muzycznych
Pracownia Konserwacji Zbiorów Dawnych
Sekretariat
Zastępca Dyrektora Biblioteki
Centrum Kultury i Języka Niemieckiego
Dyrektor Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
Biuro Dotacji Ministerialnych i Regionalnych
Biuro Programów i Projektów Konkursowych
Biuro Współpracy z Zagranicą, wraz z Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus Plus
PION PROREKTORA DS. ROZWOJU
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Biuro Programów Unijnych i Projektów Rozwojowych
Sekcja Programów Unijnych
Sekcja Projektów Rozwojowych
Centrum Komputerowe
Pracownia administratorów Centrum Komputerowego UZ
Pracownia oprogramowania i komputeryzacji zarządzania Centrum Komputerowego UZ
Sekretariat Centrum Komputerowego
Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii
Realizacja Projektów Unijnych – B2E
Oficyna Wydawnicza
Dział Dystrybucji i Marketingu
Wydawnictwo
Zakład Poligrafii
Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o.
Biuro Realizacji Projektów Unijnych – URBAN CREATIVE POLES (UCP)
Biuro Realizacji Projektów Unijnych – Współpraca UZ i BTU w zakresie „zielonej energii”
Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii (CBZiE)
Centrum Innowacji – „Technologie dla zdrowia człowieka” (TdZC)
Centrum Logistyczne Parku Naukowo-Technologicznego i Platformy na rzecz Nauki i Gospodarki
Centrum Technologii Informatycznych (CTI)
Realizacja Projektu Leonardo da Vinci „The EQF as a framework linking the different qualifications systems of production managers together”
Sekretariat Prorektora ds. Rozwoju
PION PROREKTORA DS. STUDENCKICH
Archiwum
Biuro Karier
Biuro Rekrutacji
Dział Spraw Studenckich
Międzywydziałowe Centrum Edukacyjno-Badawcze
Pełnomocnik Rektora ds. Niepełnosprawnych Studentów
Sekretariat Prorektora ds. Studenckich
PION KANCLERZA
Biuro Zamówień Publicznych
Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni
Sekcja Administracyjno-Ekonomiczna
Sekcja Kontroli Dostępu, Ochrony Mienia i Obsługi Audiowizualnej (portierzy)
Zespół ds. Kontroli Dostępu i Ochrony Mienia
Zespół ds. Obsługi Audiowizualnej
Sekcja Obsługi Uczelni
Zespół Obsługi Gospodarczej (pracownicy gospodarczy, szatniarze)
Zespół Obsługi Technicznej (konserwatorzy)
Sekcja Przygotowania Zamówień i Rozliczeń
Sekcja Zarządzania Nieruchomościami
Stanowisko ds. Dokumentacji Formalno-Prawnej Nieruchomości
Stanowisko ds. Likwidacji Wyposażenia i Środków Trwałych nie będących aparaturą naukową
Zespół ds. Infrastruktury Technicznej
Zespół ds. Najmów i Usług Hotelarskich
Dział ds. Inwentaryzacji
Dział Inwestycji
Inspektorzy Nadzoru
Sekcja Inwestycji i Remontów
Sekcja Przygotowywania i Rozliczeń Robót
Dział Obsługi Informatycznej
Dział Zaopatrzenia
Sekcja Transportu
Sekcja Zamówień
Główny Specjalista ds. Zamównień Publicznych
Kancelaria Ogólna
KWESTOR
Dział Księgowości
Sekcja Księgowości Materiałowej
Dział Płac
Sekretariat Kwestora
Zastępca Kwestora
Dział Finansowy
Samodzielne Stanowisko ds. Windykacji
Sekretariat Kanclerza
Z-ca KANCLERZA ds. Domów Studenckich i Inwestycji
Administracja Domów Studenckich