@article{Kaczor:2013,
  author  = "M. Kaczor",
  title   = "Aksjologiczno-pragmatyczny obraz sumienia we wspó³czesnej polszczy¼nie",
  journal = "Studia Socialia Cracoviensia",
  number  = "nr 2",
  pages   = "155--163",
  year    = "2013",
}