@book{Bugajski:1989,
  author    = "M. Bugajski",
  title     = "Podstawowe zagadnienia lingwistyki normatywnej, ISBN: 832293359",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Wroc³awskiego",
  address   = "Wroc³aw",
  series    = "Acta Universitatis Wratislaviensis, 1114",
  year      = "1989",
  pages     = "231",
}