@book{U¼dzicka:2007,
  author    = "M. U¼dzicka",
  title     = "Tytu³ utworu literackiego : studium lingwistyczne, ISBN: 9788374811385",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2007",
  pages     = "194",
}