PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - Kategorie osiągnięć naukowych


Przyjęte zasady punktacji za publikacje naukowe są zgodne z zasadami opracowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i dostępne są na odpowiednich stronach MNiSW.

Lista czasopism zarejestrowanych w systemie SKEP z aktualną punktacją.

W nawiasach podano liczbę zarejestrowanych w systemie SKEP publikacji w każdej z kategorii.

Kolorem niebieskim zaznaczono kategorie utworzone na potrzeby ewaluacji 2017-2021.

Ewaluacja jednostek naukowych 2017-2022

Wykazy czasopism punktowanych


LP. Nazwa Kod Punkty wg zasad MNiSW
1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)
  1.1. Autorstwo monografii naukowej opublikowanej w wydawnictwie z II poziomu wykazu wydawnictw MON-W2 200
  1.2. Autorstwo monografii naukowej opublikowanej w wydawnictwie z II poziomu wykazu wydawnictw - tłumaczenie na język polski lub z języka polskiego na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, edycja tekstów źródłowych (50% wartości punktowej z wykazu) MON-W2-T 100
  1.3. Autorstwo monografii naukowej opublikowanej w wydawnictwie z II poziomu wykazu wydawnictw w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych MON-W2-H 300
  1.4. Autorstwo monografii naukowej opublikowanej w wydawnictwie z II poziomu wykazu wydawnictw w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych - tłumaczenie na język polski lub z języka polskiego na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, edycja tekstów źródłowych (50% wartości punktowej z wykazu) MON-W2-H-T 150
  1.5. Autorstwo monografii naukowej opublikowanej w wydawnictwie z I poziomu wykazu wydawnictw MON-W1 80
  1.6. Autorstwo monografii naukowej opublikowanej w wydawnictwie z I poziomu wykazu wydawnictw - tłumaczenie na język polski lub z języka polskiego na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, edycja tekstów źródłowych (50% wartości punktowej z wykazu) MON-W1-T 40
  1.7. Autorstwo monografii naukowej opublikowanej w wydawnictwie z I poziomu wykazu wydawnictw w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych MON-W1-H 120
  1.8. Autorstwo monografii naukowej opublikowanej w wydawnictwie z I poziomu wykazu wydawnictw w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych - tłumaczenie na język polski lub z języka polskiego na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, edycja tekstów źródłowych (50% wartości punktowej z wykazu) MON-W1-H-T 60
  1.9. Autorstwo monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo niezamieszczone w wykazie wydawnictw MON-INNE 20
  1.10. Autorstwo monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo niezamieszczone w wykazie wydawnictw - tłumaczenie na język polski lub z języka polskiego na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, edycja tekstów źródłowych (50% wartości punktowej) MON-INNE-T 10
  1.11. Autorstwo monografii naukowej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim MON-ANG 25
  1.12. Autorstwo monografii naukowej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski MON-NANG 25
  1.13. Autorstwo książki naukowej, popularyzatorskiej w języku angielskim KSI-ANG 0
  1.14. Autorstwo książki naukowej, popularyzatorskiej w języku polskim lub innym niż język angielski KSI-NANG 0
  1.15. Autorstwo podręcznika szkolnego i poradnika zawodowego POD-SZ 0
  1.16. Tłumaczenia książek naukowych TLU-K 0
  1.17. Autorstwo skryptu, materiału pomocniczego i programów nauczania SKT-MP-PN 0
  1.18. Różne ROZ-1 0
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
  2.1. Autorstwo rozdziału w monografii naukowej opublikowanej w wydawnictwie z II poziomu wykazu wydawnictw MOR-W2 50
  2.2. Autorstwo rozdziału w monografii naukowej opublikowanej w wydawnictwie z II poziomu wykazu wydawnictw w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych MOR-W2-H 75
  2.3. Autorstwo rozdziału w monografii naukowej opublikowanej w wydawnictwie z I poziomu wykazu wydawnictw MOR-W1 20
  2.4. Autorstwo rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo niezamieszczone w wykazie wydawnictw MOR-INNE 5
  2.5. Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim MOR-ANG 5
  2.6. Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoskim MOR-NANG 5
  2.7. Autorstwo rozdziału skryptu, podręcznika szkolnego, podręcznika zawodowego SKR-MP-PN 0
  2.8. Autorstwo hasła w encyklopedii naukowej ENC-H 0
  2.9. Różne ROZ-2 0
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
  3.1. Artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym umieszczonym w wykazie MNiSW (dotyczy czasopism z roku 2019 i następnych) CZR-N-WYKAZ 20 - 200
  3.2. Autorstwo artykułu naukowego w czasopiśmie spoza wykazu (dotyczy roku 2017 i następnych) CZR-INNE-5 5
  3.3. Publikacja o nienaukowym charakterze umieszczona w czasopiśmie z wykazu MNiSW CZR-N-WYKAZ-0 0
  3.4. Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym w Journal Citation Reports (JCR) CZR-JCR 15 - 50
  3.5. Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym w ERIH CZR-ERIH 10 - 25
  3.6. Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym wymienionym w wykazie ministra CZR-WYKAZ 2 - 15
  3.7. Publikacja w innym zagranicznym czasopiśmie naukowym, w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim CZR-ZAG 5
  3.8. Publikacja w innym recenzowanym czasopiśmie zagranicznym CZR-INNE 0
  3.9. Publikacja w innym recenzowanym czasopiśmie w języku polskim CZR-INNE3 0
  3.10. Publikacje w czasopismach z listy A o nienaukowym charakterze oraz umieszczone w zeszytach specjalnych i suplementach CZR-JCR-0 0
  3.11. Publikacje w czasopismach z listy B o nienaukowym charakterze oraz umieszczone w zeszytach specjalnych i suplementach CZR-WYKAZ-0 0
  3.12. Publikacje w czasopismach z listy C o nienaukowym charakterze oraz umieszczone w zeszytach specjalnych i suplementach CZR-ERIH-0 0
  3.13. Kategoria tymczasowa, na potrzeby "ankiety jednostki 2013-2016" ANK3_13_16 0
  3.14. Różne ROZ-3 0
4. Materiały konferencyjne (KONF)
  4.1. Publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, uwzględnionej w Web of Science KON-WoS 15
  4.2. Publikacja w materiałach konferencyjnych w zakresie nauk humanistycznych i społecznych oraz nauk o sztuce i twórczości artystycznej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim KON-H-ANG 5
  4.3. Publikacja w materiałach konferencyjnych w zakresie nauk humanistycznych i społecznych oraz nauk o sztuce i twórczości artystycznej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski KON-H-NANG 4
  4.4. Publikacja w materiałach konferencyjnych w języku angielskim KON-ANG 0
  4.5. Publikacja w materiałach konferencyjnych w języku polskim lub innym niż język angielski KON-NANG 0
  4.6. Różne ROZ-5 0
5. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)
  5.1. Redakcja monografii naukowej opublikowanej w wydawnictwie z II poziomu wykazu wydawnictw RED-MON-W2 100
  5.2. Redakcja monografii naukowej opublikowanej w wydawnictwie z II poziomu wykazu wydawnictw w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych RED-MON-W2-H 150
  5.3. Redakcja monografii naukowej opublikowanej w wydawnictwie z I poziomu wykazu wydawnictw RED-MON-W1 20
  5.4. Redakcja monografii naukowej z zakresu nauk humanistycznych i społecznych opublikowanej w wydawnictwie z I poziomu wykazu wydawnictw RED-MON-W1-H 40
  5.5. Redakcja monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo niezamieszczone w wykazie wydawnictw RED-MON-INNE 5
  5.6. Redakcja monografii naukowej z zakresu nauk humanistycznych i społecznych wydanej przez wydawnictwo niezamieszczone w wykazie wydawnictw RED-MON-INNE-H 10
  5.7. Redakcja naukowa monografii wieloautorskiej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim RED-MP-ANG 5
  5.8. Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoskim RED-MP-POL 5
  5.9. Redaktor naczelny czasopisma z p. 3.1 RED-C-JCR 2
  5.10. Redaktor naczelny czasopisma z p. 3.2 RED-C-ERIH 2
  5.11. Redaktor naczelny dla czasopisma wymienionego w wykazie ministra RED-C-WYKAZ 2
  5.12. Członkostwo pracowników jednostki naukowej w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych umieszczonych na listach European Reference Index for the Humanities (ERIH) lub Journal Citation Reports (JCR) RED-C-KOM 1
  5.13. Redaktor naczelny lub członek komitetu redakcyjnego czasopisma wydawanego w języku angielskim RED-C-ANG 0
  5.14. Redaktor naczelny lub członek komitetu redakcyjnego czasopisma wydawanego w języku polskim lub innym niż język angielski RED-C-NANG 0
  5.15. Redaktor naczelny numeru specjalnego czasopisma wydawanego w języku angielskim RED-S-ANG 0
  5.16. Redaktor naczelny numeru specjalnego czasopisma wydawanego w języku polskim lub innym niż język angielski RED-S-NANG 0
  5.17. Redakcja bibliografii naukowej RED-BIB 0
  5.18. Opracowanie OPRAC 0
  5.19. Różne ROZ-6 0
6. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)
  6.1. Raport techniczny RAP-TECH 0
  6.2. Recenzje naukowe książek REC-KSI 0
  6.3. Nagrody na międzynarodowych i krajowych konkursach artystycznych NAG 0
  6.4. Różne ROZ-7 0
7. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)
  7.1. Praca doktorska PHD 0
  7.2. Rozprawy habilitacyjne HAB 0
8. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)
  8.1. Autorstwo patentu europejskiego albo w jednym z państw należących do OWGiR przyznanego jednostce (UZ), pod warunkiem, że został zgłoszony również w UPRP PAT_ZAG 100
  8.2. Autorstwo patentu przyznanego przez UPRP PAT-UPRP 75
  8.3. Autorstwo patentu przyznanego innemu podmiotowi niż ewaluowany PAT-ZEW 50
  8.4. Przyznanie wyłącznego prawa hodowcy do odmiany rośliny przyznanego jednostce (UZ) PW-UZ 50
  8.5. Przyznanie prawa ochronnego na wzór użytkowy przyznanego jednostce (UZ) WZ-UZ 35
  8.6. Wdrożenie patentu udzielonego na rzecz UZ PAT-UZW 25
  8.7. Autorstwo patentu na wynalazek udzielony przez Urząd Patentowy RP lub udzielony za granicą na rzecz UZ PAT-UZ 25
  8.8. Zastosowanie wzoru użytkowego WZU-ZAS 10
  8.9. Uzyskane prawo ochronne na wzór użytkowy WZU 10
  8.10. Zgłoszenie patentowe w UP RP PAT-ZGLO 2
  8.11. Autorstwo patentu na wynalazek udzielony przez Urząd Patentowy RP lub udzielony za granicą na rzecz innej jednostki PAT-INNE 15
  8.12. Różne ROZ-9 0