PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Anna Kuzio

Dyscypliny naukowe językoznawstwo; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Neofilologii / Zakład Anglistyki
Okres 2017 - 2021
Znaleziono 10 pozycji bibliograficznych
10 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Podana punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Liczba punktów za publikację przypadająca na pracownika
B - Część slotu zapełnianego przez daną publikację

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczące dyscypliny dodatkowej: [A] [B] / [A] [B]
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)
1. Cross-cultural Deception in Polish and American English in Computer-Mediated Communication 2018, Anna Kuzio, UK: Cambridge Scholars Publishing, s. 446, , ISBN: 9781527510982, bibliogr. summ.
Kod: MON-INNE BibTeX (pkt. 20)
[WZ-14409] [data modyf. 15-05-2018 12:55]
[20] [1]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. Teoria grzeczności a konstruowanie spójności w narracjach lekarzy i pacjentów. Studium diagnozy w polskim dyskursie medycznym 2019, Anna Kuzio, W: Medycyna narracyjna: Opowieści o doświadczaniu choroby w perspektywie medycznej i humanistycznej, 2019 / red. nauk. Marta Chojnacka-Kuraś, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,, s. 142--163, ISBN: 9788323540670
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-21244] [data modyf. 02-12-2019 09:36]
[20] [1]
2. The Role of Deceptive Communication and Gender in Shaping Online Dating Interactions: A Discursive Approach 2019, Anna Kuzio, W: Handbook of Research on Deception, Fake News, and Misinformation Online, 2019 / eds. Innocent E. Chiluwa, Sergei A. Samoilenko, USA: IGI Global, s. 460--474, ISBN: 9781522585350
Kod: MOR-INNE BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.4018/978-1-5225-8535-0.ch024
[WZCZ-21192] [data modyf. 29-10-2019 11:58]
[5] [1]
3. Analysis of lying cues detected by men, women, the self, and others: A case study of Polish speakers 2018, Anna Kuzio, W: Interdisciplinary views on the English language, literature and culture, 2018 / ed. by Leszek Szymański, Joanna Zawodniak, Agnieszka Łobodziec, Marek Smoluk, Zielona Góra: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogóskiego, s. 108--121, ISBN: 9788394656904
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-19887] [data modyf. 01-03-2018 12:53]
[20] [1]
4. Conceptualization of Deception in Native and Non-Native Language as Truth in Disguise in Computer-Mediated Communication: A Case Study od English-Speaking Polens 2018, Anna Kuzio, W: On the Verge between Language and Translation, 2018 / eds. Marcin Wilczyński, Piotr Czajka, Michał Szawerna, Berlin: Peter Lang GmbH, s. 53--73, ISBN: 9783631763544
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-20746] [data modyf. 04-03-2019 12:38]
[20] [1]
5. The socio-cognitive aspects of taboo in two cultures: A case study on Polish and British English 2018, Anna Kuzio, W: Linguistic Taboo Revisited: Novel Insights from Cognitive Perspectives, 2018 / eds. Dirk Geeraerts, Dagmar Divjak, John R. Taylor, Berlin: Walter de Gruyter GmbH, (Cognitive Linguistics Research),.- vol. 61 s. 179--199, ISBN: 9783110580310
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-19938] [data modyf. 23-03-2018 09:15]
[20] [1]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. The role of sex differences in detecting deception in computer-mediated communication in English 2018, Anna Kuzio, Journal of Computer-Assisted Linguistic Research, 2, 39--53, eISSN: 2530-9455, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: computer-mediated communication, deception, interpersonal communication
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.4995/jclr.2018.10521
[AWCZ-22950] [data modyf. 18-07-2018 09:57]
[5] [1]
2. "Look straight into my eyes tell me the truth and not lies". The exploitation of self-references in shaping self-awareness while constructing deceptive messages: a case study of polish speaking individuals 2017, Anna Kuzio, Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne, tom 29, 91--108, ISSN: 1730-6795, eISSN: 2449-8971, bibliogr. summ. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=725895
Słowa kluczowe: deceptive messages, manipulation, self-references
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 9)
[AWCZ-23031] [data modyf. 30-08-2018 10:16]
[9] [1]
3. The influence of training on detecting lying in language: A case study of native speakers of polish using english as a learned language. 2017, Anna Kuzio, Rocznik Lubuski: Co nas łączy? Nauki społeczne wobec podzielonego świata, tom 43, część 2, 175--190, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.mhp-a670c342-c948-4049-a396-5c7ec4247ba4
Słowa kluczowe: lying in language, the role of a foreign language in lying, the role of lying
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 11)
[AWCZ-22130] [data modyf. 18-12-2017 14:45]
[11] [1]
4. The Role of Deceptive Claims Disguised by Humor in Shaping Advertisements Attitude towards Deception in English 2017, Anna Kuzio, Art Logos (The Art of Word), nr 1, 185-197, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: advertising, deception, discourse
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-21560] [data modyf. 11-07-2017 09:03]
[5] [1]